Choď na obsah Choď na menu

Povinné informácie

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE
§ 5 Zákona NR SR č. 211/2000 Z.z.

 

 

Základná umelecká škole vznikla v školskom roku 1958/1959, 1.1.2014 získala štatút školy s právnou subjektivitou, je rozpočtovou organizáciou, zriaďovateľom je obec Valaská.

ZUŠ riadi riaditeľ – štatutárny orgán, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh Rady školy – zriaďovateľ.

 

 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SA RIADI TÝMITO PREDPISMI

  


1. Zákon NR SR č. 245 / 2008 Z.z o výchove a vzdelávaní

2. Zákon č. 37/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z.,

3.Vyhláška MŠVVaŠ č.245/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č.324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole

4. Zákon NR SR č. 179/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

5. Zákon NR SR č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

6. Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

7. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia,

8. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov,

9. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z.,

10. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení,

11. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

12. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

•  Smernica č. 13/2009-R z 25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl,

•  Smernica MŠ SR č. 18/2009-R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydávajú kritériá na vypracovanie a posudzovanie programu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na účely akreditácie,

•  Smernica MŠ SR č. 19/2009-R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného vzdelávania,

•  Smernica MŠ SR č. 7/2010-R z 11. februára 2010,ktorou sa vydávajú vzory tlačív, na ktorých sa vydávajú osvedčenia o ukončení kontinuálneho vzdelávania a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

•  Metodický pokyn č. 21/2009-R z 22.decembra 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej umeleckej školy,

•  Metodický pokyn č. 12/2009 – R z 27. augusta 2009, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti,

•  Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí,


        V zmysle § 49 Zákona NR SR č.245/2008  Z. z. základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne pre žiakov základnej školy, ale organizuje štúdium aj pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.

Poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a  konzervatóriách. Pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

V základnej umeleckej škole sú zriadené tri odbory: hudobný, výtvarný a tanečný.

Jednotlivé umelecké odbory sú rozčlenené na oddelenia

klávesových nástrojov,
strunových nástrojov,
dychových, spev (zbor)
oddelenie kolektívnych predmetov 

       Podľa § 51 základná umelecká škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín, skrátené štúdium a štúdium pre dospelých. 

        Základné umelecké vzdelanie, podľa § 17 Zákona NR SR č.245/2008 Z. z., môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole. Základné umelecké vzdelanie sa člení na primárne umelecké vzdelanie a  nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, obidva v trvaní štyroch rokov.

 

 

AKO PODAŤ ŽIADOSŤ

 

 

O poskytnutie informácií môžete požiadať:
ústne u riaditeľky školy
písomne na adrese Základná umelecká škola Valaská, Záhradná 46/1, 976 46 Valaská
elektronickou poštou na adrese zusvalaska@gmail.com
- alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

ZO ŽIADOSTI MUSÍ BYŤ ZREJMÉ

- že je určená škole
- meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno - teda údaje žiadateľa/ky, adresa pobytu alebo sídlo,
- ktorých informácií sa žiadosť týka,
- návrh spôsobu sprístupnenia informácií 

V prípade, že tieto náležitosti chýbajú, škola do 10 dní vyzve žiadateľa o ich doplnenie, ináč nebude možné žiadosti vyhovieť.

INFORMÁCIE SA SPRÍSTUPŇUJÚ

- ústne,
- nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,
- odkopírovaním informácií na technický nosič dát,
- sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
- telefonicky,
- poštou,
- elektronickou poštou.

Ak informáciu nebude možné sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom/kou, dohodne riaditeľka školy so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

POSTUP PRI PODÁVANÍ INFORMÁCIÍ

Za vecné vybavovanie žiadosti zodpovedá riaditeľka školy, v prípade jej neprítomnosti zástupca. 

Podanú žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Pokiaľ by došlo k predĺženiu lehoty na vybavenie žiadosti z preukázateľných dôvodov, ZUŠ oznámi túto skutočnosť bezodkladne žiadateľovi, najneskôr pred uplynutím osemdňovej lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Pokiaľ nie sú predmetné informácie v rozpore so Zákonom NR SR č.428/2002 Z.z.  v znení neskorších zákonov, riaditeľka školy, resp. zástupca je povinná poskytnúť ich žiadateľovi.

Ak ZUŠ nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Ak ZUŠ žiadosti nevyhovie, alebo len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie s odôvodnením.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva riaditeľke školy.

O odvolaní rozhoduje riaditeľka školy, v jej neprítomnosti zástupca, do 15 dní od doručenia odvolania, na základe návrhu komisie menovanou k tomuto účelu.

V prípade neúspechu v odvolacom konaní možno požiadať o preskúmanie rozhodnutie v zmysle Občianskeho súdneho poriadku.

SADZOBNÍK  ÚHRAD za poskytovanie informácií

Informácie sa sprístupňujú bezodplatne, s výnimkou náhrady nákladov za :

- vyhotovenie kópie A4 0,15 €

- poštové poplatky v zmysle platného sadzobníka Slovenskej pošty

Úhrady nákladov za poskytnuté informácie sa budú realizovať :

- v hotovosti do pokladne školy.

V súlade s § 21, ods. 2 zákona č. 210/2000 Z. z. povinná osoba odpúšťa úhradu, ak súčet nákladov nepresiahne 
sumu 3,- €

Úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sú príjmami povinnej osoby.

MIESTO  PODANIA  OPRAVNÉHO  PROSTRIEDKU / ods. c/ §5 Zákona č.211/2000 Z.z./

Odvolanie sa podáva na Základnú umeleckú školu Valaská, Záhradná 46/1, 976 46 Valaská povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

LEHOTA  NA  PODANIE  OPRAVNÉHO  PROSTRIEDKU

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.

SPÔSOB  PODANIA  OPRAVNÉHO  PROSTRIEDKU

1. písomne,
2. ústne so zápisom ,
3. elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom v súlade so zákonom o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Z odvolania musí byť zrejmé:

- kto odvolanie podáva,

- proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje,

- dôvody odvolania,

- návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť.

O odvolaní proti rozhodnutiu ZUŠ Valaská, Záhradná 46/1, 976 46 Valaská rozhoduje zriaďovateľ školy – obec Valaská. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní v lehote do 15 dní od doručenia na ZUŠ . Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

 

MOŽNOSTI  SÚDNEHO  PRESKÚMASNIA  ROZHODNUTIA  POVINNEJ  OSOBY 

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní v súlade so Zákonom  NR SR č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Podľa tohto zákona v znení neskorších predpisov môže byť podaná i žaloba proti orgánu, ktorý rozhodol v poslednom stupni, a to do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia. Žaloba sa podáva na príslušný súd.

 

 

UZNANÉ KREDITY

 

Meno a Priezvisko

vzdelávanie

aktivita

počet uznaných kreditov

Mgr. Adriána Škrváňová

inovačné

Metodický postup umelecko-tvorivého procesu vo vyučovaní spevu na základnej umeleckej škole v hudobno-scénickom diele Mrázik

 

25

Mgr. Adriána Škrváňová

aktualizačné

Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese

15

Mgr. Adriána Škrváňová inovačné Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Bc Martina Škantárová inovačné Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Bc. Martina Škantárová aktualizačné Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
Martin Fačko  aktualizačné  Interaktívne technológie vo vyučovaní 15